pzlupcianka.skHistória po?ovníckeho zdru?enia ?up?ianka | Po?ovnícke zdru?enie ?up?ianka

pzlupcianka.sk Profile

pzlupcianka.sk

Title:História po?ovníckeho zdru?enia ?up?ianka | Po?ovnícke zdru?enie ?up?ianka

Description:História po?ovníckeho zdru?enia ?up?ianka

Keywords:História po?ovníckeho zdru?enia ?up?ianka

Discover pzlupcianka.sk website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

pzlupcianka.sk Information

Website / Domain: pzlupcianka.sk
Website IP Address: 37.157.193.72
Domain DNS Server: ns3.websupport.sk,ns2.websupport.sk,ns1.websupport.sk

pzlupcianka.sk Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

pzlupcianka.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

pzlupcianka.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Wed, 18 Oct 2017 07:46:27 GMT
Server Apache

pzlupcianka.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
História po?ovníckeho zdru?enia ?up?ianka 2 1.34%

pzlupcianka.sk Similar Website

Domain WebSite Title
andrewwooldridge.com Andrew Wooldridge Dot Com
trailerhitchcargocarrier.net Trailer Hitch Cargo Carrier - Reviews and Tips
gifts-europe.com Gift Baskets for Europe by gifts Europe - your European Gift Basket Service
mrcookshop.com Website is under maintenance
sramos.net Blog do Sérgio Ramos
hoejvang-rytmeloftet.dk Velkommen - www.hoejvang-rytmeloftet.dk
purepencils.co.uk Welcome to Pure Pencils - The one stop shop for artist grade coloured pencils.
janusonline.pt JANUS.Anuário | Espa?o online de Rela??es Exteriores | Bem-vindo
lemurian-council.com Lemurian Light Council | With our Infinite Love and Wisdom, we can restore the Garden of Peace, Pro...
dermaccess.com.mx Dra. Iliana López Zaragoza - DERMACCESS - Dermatología de Vanguardia
leeds-complementary.co.uk Leeds Osteopaths | Lower Back Treatment
wyretheatres.co.uk Wyre Theatres
pan-car.gr PanCarShop.gr | ?? ????? ??? ?? ??????????
frontierasiacap.com frontier-asia
maxgreg.pl Platforma wibracyjna wibromasa? wibrotrening power plate vibro plate mata masuj?ca rower elektryczn...
maestroschihuahuas.com Maestro
odiki-odiki.gr ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ / ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΙΜΕΣ
aetmmu.com National Conference on Advances in Engineering, Technology & Management AETM'16

pzlupcianka.sk Traffic Sources Chart

pzlupcianka.sk Alexa Rank History Chart

pzlupcianka.sk aleax

pzlupcianka.sk Html To Plain Text

História po?ovníckeho zdru?enia ?up?ianka | Po?ovnícke zdru?enie ?up?ianka História PZ O nás Aktuality Zvyky a oby?aje Lov a ochrana Kronika Ponúkame Partneri Len pre ?lenov Kontakt História po?ovníckeho zdru?enia ?up?ianka Z na?ej kroniky: Po?ovnícke úspechy hostí 2014 ?lenské sch?dze Budovanie posedov Po?ovnícky deň 2014 Po?ovnícky deň 2013 Spomienky na ?lenov a hostí B R I G á D Y PZ ?up?ianka oslávilo 60. vyro?ie O S V E T A R ? Z N E Spolo?né po?ova?ky Spomienky na po?ovnícke úspechy z na?ich radov Spomienky na po?ovnícke úspechy hostí História ná?ho po?ovnícke zdru?enia sa pí?e od doby, ke? Správu nad horou aj po?om mal aj za?iatkom 20. storo?ia Nemecko ?up?iansky lesny komposesorát. Ten vykon práva prenajímal licitáciou. Po?nú ?as? revíru a prednú ?as? hory prenajímali miestni ob?ania. Hlavnú dolinu, zv???a páni. V rokoch 1919 – 1921 po?ovali ?up?ianski páni – Lubry, Kr?méry, Krno, Belopotocky a ich hostia. Potom do roku 1939 to bol fabrikant Rondor a nemecky barón Kirshof. Od roku 1939 do 1946 svoj revír mal majite? ko?iarskych závodov v Lipt. Mikulá?i, Andrej ?uffa, tento prepustil revír firme Kablo-Gumo. V tomto období tu po?ovali najm? nemeckí d?stojníci. Od roku 1946 to bol posledny nájomník, továrnik, p. Pribík. Po februári 1948, ?i?e ke? sa k moci dostala KS? do?lo k znárodneniu majetku. Tykalo sa to aj vykonu práva po?ovníctva. Správu nad lesmi prevzal novovytvoreny podnik, ?eskoslovenské ?tátne lesy a majetky. Za?ali sa zaklada? po?ovnícke spolo?nosti. Treba po?akova? ?e tieto udalosti zapísal ná? kronikár Rinaldo Drengubiak. Práve on ich zaznamenal od posledného zverostrá?cu v ?up?ianskej doline p. Jána Lau?íka z Magurky. Obaja nás u? síce opustili, ale kto ich poznal, isto mi dá za pravdu, ?e to boli odborníci, ktorí sa po?ovníctvu rozumeli. Za?iatkom roku 1949 vzniká v na?ej obci Po?ovnícka spolo?nos? BRYNDZOVEC Jej ?lenmi sú miestni ob?ania, preva?ne lesní robotníci. Po?et ?lenov, ktorí túto spolo?nos? zalo?ili bol 21. Prví funkcionári boli predseda Ján Krí?ovsky, po?ovny hospodár Anton Husar?ík, pokladník p. Jób, ?lenovia Franti?ek Morava, Jozef Hegedú? st., Ladislav Pa?ko, Jozef Jacko, Ján Kúkol, Bélo Chalupka, Samuel Gálo, horári – p. Gabzan, Emil Kohút, Gustáv Beňo, Jozef Gálfy, Jozef Královensky, Franti?ek Richter. Postupom ?asu sa stav zvy?oval. Napr. v roku 1957 bol po?et ?lenov 45. V roku 1962 vy?iel novy zákon o po?ovníctve a bolo vytvorené Po?ovnícke zdru?enie MAGURA U? v tomto ?ase bol predsedom Viliam Zvara st. a po?ovnym hospodárom bol Gustáv Beňo. Vo funkcii tajomníka p?sobili Franti?ek Morava, Viliam Ka?aliak, Rinaldo Drengubiak a pokladníkom bol Dr. Miroslav Dúbravka a? do roku 1993. Gustáv Beňo bol po?ovnym hospodárom do roku 1975. Od tohto roku je po?ovnym hosopodárom Vladimír Hegedú? st. Po roku 1989 znovu dochádza k zmenám. V roku 1991 bol obnoveny lesny komposesorát v na?ej obci, ktory znovu prevzal správu majetku, v?etne vykonu práva po?ovníctva. Akceptoval zmluvu o prenájme, ktorú sme mali uzatvorenú so ?tátnymi lesmi do konca roka 1993. Od roku 1994 bol vytvoreny novy po?ovny revír a po?ovnícke zdru?enie ?UP?IANKA Po viacerych jednaniach sa nám podarilo dohodnú? a uzavrie? zmluvu o prenájme revíru. Bolo zalo?ené nové PZ-?up?ianka a to dňa 16.6.1994, ktoré existuje dodnes a má právoplatne uzavretú zmluvu do konca roka 2013. To?ko v krátkosti z histórie. ?es?desiate vyro?ie vzniku sme si pripomenuli dňa 12.9.2009, za ú?asti rodinnych príslu?níkov a aj byvalych star?ích ?lenov. Sme radi, ?e tejto akcie sa zú?astnil aj jediny ?ijúci zakladajúci ?len, Franti?ek Morava, ktory sa onedlho do?íva krásneho ?ivotného jubilea 86 rokov. Tak?e Ferko, v?etko dobré od ?up?ianskych po?ovníkov. Spomienku osláv sme za?ali Sv?tohubertskou sv. om?ou, ktorá bola odslú?ená v rím. kat. kostole Sv. Matú?a. Celebrovali ju : za evanjelickú cirkev kaplán Mgr. Ján Mol?an a za katolicku cirkev farár Michal Regec. Vyu?ívam e?te raz mo?nos? a takto sa v mene v?etkych, zú?astnenych, chcem obom po?akova? za pekny – duchovny zá?itok. Po slu?bách sa uskuto?nilo stretnutie zástupcov majite?ov revíru, starostov obcí a ?lenov zdru?enia, ktorym boli odovzdané pam?tné listy. Po spolo?nej ve?eri sa o dobrú náladu postarala lú?ňanská dychovka – Lú?ňanka s kapelníkom, na?im tajomníkom, Vinckom Mraznicom. Pevne verím, ?e aj na?i mlad?í ?lenovia, ktorí budú ma? mo?nos? po?ova?, sa vynasna?ia, aby sa dobré meno ?up?ianskych po?ovníkov udr?alo v povedomí nielen po?ovníckej, ale aj nepo?ovníckej verejnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po?ovny revír ?UP?IANKA so sídlom v Partizánskej ?up?i sa nachádza na severnom úp?tí Nízkych Tatier. Revír je zaradeny do chov jelenej zveri - III. kvalitatívna trieda chov srn?ej zveri - IV. kvalitatívna trieda chov divia?ej zveri - IV. kvalitatívna trieda Normované kmeňové stavy Jelenia zver 143 ks Srn?ia zver 98 ks Divia?ia zver 36 ks ?ije tu medve? hnedy , vlk, rys, jazvec, kuna a na úp?tí masívu Chabenca od Soliska sa zdr?iava aj kamzi?ia zver. Zo vzácnej pernatej zveri je to hlucháň, tetrov, jariabok, krkavec a v lete bocian ?ierny. ?alej sú to viaceré druhy pernatych dravcov – orol skalny,jastrab, my?iak, krahulec a taktie? vyr a sovy Na jar k nám prilieta dlhozobá sluka lesná . Na zimné prikrmovanie ?lenovia PZ ka?dy rok zabezpe?ia S E N O D U ? I N A J A D R O S O ? L E T N I N A 525 metrákov 273 metrákov 122 metrákov 434 kg 500 viazaníc Na?i ?lenovia sa starajú o K R M E L C E S O ? N í K Y Z A R I A D E N I A CH O D N í K Y 30 ks 75 ks 10 ks 62 km Celková vymera po?ovného revíru 9.252,65 hektárov z toho 7512,65 ha lesnej p?dy a 1740,00 ha po?nohosp. p?dy Správca systému: Matú? Krá? - pzlupcianka@pzlupcianka.sk ? 2014 Po?ovnícke zdru?enie ?up?ianka, 032 15 Partizánska ?up?a dnes je streda, 3. august 2016, meniny má Jergu?, spln: 18. august 2016, dnes vychod slnka: 05:29, dnes západ slnka: 20:15 Po?asie Partizánska ?up?a tu Po Ut St ?t Pi So Ne 31 1 2 Nov 3 4 5 6 7 32 8 9 10 Prvá ?tvr? 11 12 13 14 33 15 16 17 18 Spln 19 20 21 34 22 23 24 25 Posled. ?tvr? 26 27 28 35 29 30 31 - - - - Po?et náv?tev: 85545

pzlupcianka.sk Whois

Domain Name: PZLUPCIANKA.SK